Algemene voorwaarden

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.

• De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
• De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
• De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
• De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
• De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten.
• De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
• De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
• De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben
• Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
• Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
• Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
• De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
• De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
• Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg per pin of per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
• Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot:
1. De therapeut
2. De beroepsorganisatie van de therapeut BATC
3. Tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.
• De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

TOP