PRIVACYVERKLARING

Bij het verlenen van mijn diensten binnen Natuurgeneeskundige praktijk Conny Comba verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Conny Comba, Natuurgeneeskundig therapeut
KvK nummer: 67877397

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van (door-)verwijzing binnen het behandeltraject.

Persoonsgegevens
Natuurgeneeskundig therapeut Conny Comba verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Opleiding en/of werkervaring
 • Interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden
Natuurgeneeskundig therapeut Conny Comba verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Het bieden van een persoonlijk behandeltraject;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het voeren van geschillen;

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandeltraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigdeelangen:

 • De verbetering van haar diensten;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals artsen, therapeuten of andere behandelaars die worden ingeschakeld bij uw behandeltraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Uw gegevens zullen beslist  niet verstrekt worden voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik uw gegevens beveiligen
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn er passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies
Op de website https://www.connycomba.nl worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Indien gewenst kunt u het plaatsen van cookies weigeren door op “weigeren te klikken” wanneer u de cookiemelding krijgt.

Uw rechten
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Conny Comba, natuurgeneeskundig therapeut
E-mail: contact@connybomba.nl
Tel.: 06- 33009401

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens  U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Slotwoord
Natuurgeneeskundige praktijk Conny Comba gaat ervan uit met dit privacybeleid aan alle vereisten van de nieuwe AVG regels te voldoen. Natuurgeneeskundige praktijk Conny Comba is zich ervan bewust dat er sprake is van nieuwe regelgeving en dat dit inhoudt dat nog niet alle facetten zich even makkelijk laten uiteenzetten. Natuurgeneeskundige praktijk Conny Comba zal de aanpassingen, beslissingen en verder nieuws vanuit de AP volgen, zodat tijdige maatregelen genomen kunnen worden deze beleidsregels alsnog verder aan te scherpen, of bij te snijden.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de websiteepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 16 januari 2021

 

 

 

TOP